Projecte promoció AF i esport
Compartir

Es Consell presenta es programa ‘Promoció de l’esport educatiu a la infància i joventut’

Es programa facilita s’accés universal a s’oferta d’activitats esportives as al.lots/es i joves de s’illamiquelcompany-josecarbonell-Projecte promoció AF i esport

Es conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company, i es director insular de Joventut, Ocupació i Innovació, José Carbonell, han presentat avui es programa “Promoció de l’esport educatiu a la infància i joventut”. Aquesta iniciativa té per objecte facilitar s’accés a s’oferta d’activitats esportives as al.lots/es i joves de s’illa independentment de ses dificultats econòmiques, des municipi de residència, es sexe i s’esport que desitgin practicar es al.lots/es i joves de Menorca.

D’aquesta manera, es Consell Insular de Menorca aporta una quantitat de 40.000 euros amb sa missió de posar en valor, visualitzar, incentivar i impulsar sa creació de ses condicions i es processos necessaris perquè sa infància i es jovent menorquí tenguin accés universal a s’esport a través d’una oferta variada i de qualitat d’activitats fisicoesportives, dins s’àmbit local més proper, amb uns tècnics esportius preparats per sa seva valuosa tasca educativa i unes famílies que hi col·laboren.

Projecte promoció AF i esportEs conseller Company ha destacat que aquesta és també “una oportunitat per donar a conèixer es problemes de salut relacionats amb e sedentarisme, així com informar des beneficis per a sa salut que comporta sa pràctica regular d’activitat física i esport”.

Es director insular José Carbonell ha explicat es antecedents de sa iniciativa remuntant-se a s’Escola Socioesportiva del Reial Madrid -que es va dur a terme durant el passat mandant- i que va posar en evidència que es projecte no encaixava amb es al.lots/es sense recursos que desitjaven sa pràctica d’aquest esport. En aquest sentit, es va decidir començar a treballar de manera conjunta entre es departaments de Joventut i Esports i es de Benestar Social i Família, es ajuntaments i es diferents clubs de ’illa. “Són es mateixos clubs esportius es que detecten s’interès des al.lots/es sense recursos econòmics per a sa pràctica de s’esport i moltes vegades són es clubs es que assumeixen ses quotes”, ha dit Carbonell.

Es programa “Promoció de l’esport educatiu a la infància i joventut” va dirigit a tots aquells al.lots/es i joves, d’entre 3 i 30 anys, residents a Menorca, amb manca de recursos econòmics suficients i/o en situació de risc social que vulguin realitzar una pràctica d’activitat física.

Així, ha dit es conseller, es posen en marxa ses beques que permetran beneficiar-se d’un programa que té per objecte sa divulgació des objectius i sa filosofia de s’esport en edat escolar; així com orientar as entrenadors/es, famílies i professorat per a ser promotors de comportaments, actituds i valors saludables en sa pràctica esportiva de sa infància i es jovent. “Per a nosaltres és una prioritat que tothom tengui accés a s’esport, no solament com a una activitat, sinó també com a sa cohesió social que en si mateix representa”, ha subratllat Company.

Es procediment per accedir as programa és que sa família o jove acudeixi as Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) des seu municipi d’empadronament per a demanar informació. Es següent pas és sol·licitar un justificant de reserva de plaça a un club o entitat. Seran es SSCB es encarregats d’assegurar que sa família compleix amb es requisits socioeconòmics establerts. En es cas que s’informe sigui favorable, es defineix e percentatge de sa quota que se subvencionarà i s’envia sa sol·licitud as Consell Insular de Menorca. És, idò, sa institució insular qui dóna es vistiplau d’aquella activitat des club o entitat en funció de si es compleix o no amb es requisits físico-esportius i formatius.

Company i Carbonell han agraït as ajuntaments i clubs de s’illa sa seva voluntat per tirar endavant aquest programa, un projecte que “respon a una necessitat social i que és un clar exemple de sa coordinació conjunta de tots es agents implicats”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *